Urząd Gminy w Domaniewicach

 Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numery PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiając kontakt z nim,

  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

 

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w Gminie Domaniewice przyjmuje:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

na numer telefaksu: 42 664 14 01

 

lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

Dodany 2015-10-27 10:36:28 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2321