Sesję Rady Gminy XXXVII

Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice  zaprasza na  XXXVII Sesję Rady Gminy,

która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. tj. środa o godz. 1300
w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach

 

Proponowany porządek obrad

 

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.      Sprawa zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Domaniewice za 2013 rok i sprawozdania finansowego za 2013 r. – podjęcie uchwały.

5.      Sprawa udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. – podjęcie uchwały.

6.      Zmiana budżetu gminy na rok 2014– podjęcie uchwały.

7.      Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2014 – 2020 – podjęcie uchwały.

8.      Sprawa wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.

9.      Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

10.  Wolne wnioski i dyskusja.

11.  Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Ryszard Ogonowski

 

Dodany 2014-06-17 11:50:42 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2205