Sprzedaż nieruchomości w Reczycach i Skaratkach - 15 maja 2012r.

Wójt Gminy Domaniewice

ogłasza nieograniczone przetargi ustne na  sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice

 

 

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położnej w Reczycach:

 

Lp.

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza  

w zł (brutto)

Wadium

w zł.

(brutto)

1.

 

97

LD1O/00041081/6

1200

10.400,00

1.000,00

Nieruchomość gruntowa, sąsiadująca z terenami użytkowanymi rolniczo. Działka na kształt znacznie wydłużonego czworokąta, średnia szerokość działki wynosi ok. 14 m. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. W drodze przebiega sieć energetyczna. W rejestrze gruntów działka sklasyfikowana jako R kl. V i Br/R – kl. V . Na gruncie brak zabudowań, aktualnie działka użytkowana rolniczo. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/162/06 Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 sierpnia 2006r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 325, poz. 2516 z 21.09.2006r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach urbanistycznych oznaczonych symbolami: 5.25.KD –D – tereny dróg publicznych, 5.27.RMu -  60 m w głąb od krawędzi jezdni ulicy lokalnej - tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo- usługową.

W pozostałej części planu brak.

Nieruchomość wolna jest od nieujawnionych w księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.

Termin poprzedniego przetargu na sprzedaż w/opisanej nieruchomości: 28 lutego 2012r.

 

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Domaniewice zabudowanej nieruchomości  położonej w obrębie ewidencyjnym Skaratki, miejscowość Skaratki pod Rogóźno, oznaczonej numerem ewidencyjnym:

 

Lp.

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza  

w zł (brutto)

Wadium

w zł.

(brutto)

1.

 

730/1

LD1O/00041451/1

1600

49.000,00

5.000,00

 

.Nieruchomość zabudowana jest  :

- murowano-drewnianym, parterowym budynkiem mieszkalnym, krytym eternitem,

- pozostałością po murowanym budynku gospodarczym,.

Powyższe zabudowania ze względu na zły stan techniczny kwalifikują się do rozbiórki.

Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy zagrodowej i terenami użytkowanymi rolniczo. Działka ma dobry kształt wydłużonego czworokąta .Posiada dostęp do sieci energetycznej i  do drogi bitumicznej. Aby zapewnić dostęp do wody konieczne jest wykonanie przyłącza o długości ok. 200 m.

 Dla przedmiotowej działki nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice działka położona jest na obszarach rolniczej przestrzenni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów.

 W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako użytki rolne kl. IVb oraz użytki rolne zabudowane kl. IVb i kl.VI. Wójt Gminy Domaniewice w dniu 02 marca 2012r. wydał decyzję nr 1/12 o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki. Decyzją tą ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, budynku usługowego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Nieruchomość wolna jest od nie ujawnionych w księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.

 

3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2012r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach, w kolejności podanej wyżej.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w podanej wyżej wysokości, najpóźniej w dniu 10 maja 2012r. na konto Urzędu Gminy w Domaniewicach  BSZŁ O/Domaniewice 52 9288 1037 1980 0329 2000 0040. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Urzędu.

 

5. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

6. Wadium wniesione przez uczestnika , który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium.

 

7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

8. Osoby biorące udział w przetargach obowiązane są do:

a)  zapoznania się z regulaminem przetargu oraz przedmiotem przetargu

b) do okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowód wniesienia wadium

- osoby fizyczne – dowód tożsamości

- osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru , stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji.

9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będących przedmiotem przetargów wymaga takiego zezwolenia.

 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

11. Bliższych informacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, pok. nr 1, tel.46 838-35-22, 46 830-17-74

 

Dodany 2012-04-03 12:32:18 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2051