Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

GKP.6220.2.2012.

 

 

Domaniewice 14.02.2012r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego      (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam że na wniosek z dnia 13.02.2012r. wniesiony w dniu 13.02.2012 r. złożony przez Państwo Paulina i Łukasz Kostrzewa zam. Strzebieszew 6 , 99 – 434 Domaniewice  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 468 w m. Strzebieszew , gmina Domaniewice , powiat łowicki , województwo łódzkie”

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Domaniewice ul. Główna 2, pokój 12, 99- 434 Domaniewice , w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 51 ust .l pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001- POŚ oraz § 3 ust. 1 pkt. 102 - "chów lub hodowla zwierząt inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt.51 w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP inwentarza" Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U 213, poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zapytaniu o potrzebie oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25 , 90 – 113 Łódź i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Podrzeczna 24 ,99 – 400 Łowicz i uzgodnieniu z tymi organami.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § l doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Informacja na temat wniosku i innych dokumentów załączonych znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Domaniewice. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 800_1500

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaniewice www.domaniewice.bipst.pl  , wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Domaniewice ul. Główna 2, tablica ogłoszeń wsi Strzebieszew.

 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (95 KB)

 

Dodany 2012-02-16 11:22:10 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2041