Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Tworzenie warunków  sprzyjających  rozwojowi sportu na terenie gminy Domaniewice zmierzających do  osiągnięcia celu publicznego  określonego  w Uchwale  NR  III/12/10 Rady Gminy  Domaniewice z dnia  30 grudnia 2010r. w sprawie  określenia  warunków                 i trybu finansowania zadania własnego, polegającego  na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych  sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Domaniewice – „ciągła poprawa  warunków uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz podnoszenie poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach  sportowych” :                             
1. piłka nożna
2. piłka siatkowa
3. łyżwiarstwo szybkie, SHORTACK – TRCK oraz lekkoatletyka
Na w/w zadanie przeznaczono kwotę  55.000,00 zł.
  Podmiot ubiegający się o dotację winien przedstawić ofertę zawierającą :
1. dane podmiotu ubiegającego się o dotację:
a) pełna nazwa podmiotu i jego adres,
b) status prawny podmiotu,
c) przedmiot i zakres działania podmiotu,
d) nazwa banku obsługującego podmiot i numer rachunku bankowego,
e) telefon kontaktowy;

2. opis zadania:
a) nazwa i cel zadania,
b) miejsce i termin realizacji zadania,
c) sposób wykonania zadania,
d) zakładane rezultaty realizacji zadania,
e) charakterystyka uczestników zadania,
f) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących                  na możliwość wykonania zadania;
 
3.  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania:
a) całkowity koszt realizacji zadania,
b) wielkość wnioskowanej dotacji,
c) wielkość środków własnych podmiotu;

4. załączniki, w tym:
a) aktualny wyciąg z KRS lub z ewidencji właściwej dla danej formy organizacyjnej podmiotu,
b) kserokopia statutu podmiotu,
c) kserokopia sprawozdania finansowego i sprawozdanie z działalności za ostatni rok,
d) oświadczenie podmiotu, że nie działa w celu osiągnięcia zysku;

5. podpisy osób reprezentujących podmiot, upoważnionych do składania oświadczeń woli.
 
Oferty  należy złożyć w terminie do dnia 29 lutego 2012 roku w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniewicach.

 

Dodany 2012-02-07 14:09:37 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2039