Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - klauzule informacyjne
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2013
  Sesja XXX z dnia 30 grudnia 2013r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Uchwała Nr XXX/183/13 Rady Gminy Domaniewice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 (2978 KB)

  Załącznik do uchwały Nr XXX/184/13 - Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r. dla Gminy Domaniewice. (4551 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/185/13 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. (730 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/186/13 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (91 KB)

  Uchwała Nr XXX/187/13 Rady Gminy Domaniewice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (27 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-04-24 14:43:15 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1092
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-24 14:43:15               Historia zmian
  Publikacja 2014-04-24 14:44:40
  Sesja XXIII z dnia 29 stycznia 2013r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXIII/138/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2013 – 2018 . (27 KB)

  Załącznik nr 1. (43 KB)

  Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF (38 KB)

  Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 stycznia 2013 roku OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOMANIEWICE NA LATA 2013 - 2018 (75 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/139/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaniewice na 2013 rok. (296 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/140/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaniewice (61 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/141/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. (1462 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/142/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (62 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/ 143 /13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wygaśnięcia uchwały (24 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/144/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Domaniewicach. (141 KB)

  Dodany 2013-02-13 11:24:25 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1346
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-24 12:40:32               Historia zmian [1]
  Sesja XXV z dnia 28 maja 2013 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXV/155/13 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 z załącznikiem. (16 KB)

  UCHWAŁA NR XXV/156/13 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Domaniewice. (44 KB)

  Uchwała Nr XXV/157/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, stanowiącej własność Gminy Domaniewice nieruchomości gruntowej położonej w Domaniewicach (24 KB)

  Uchwała Nr XXV/158/13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Domaniewice (24 KB)

  Dodany 2013-07-24 12:23:34 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1240
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-24 12:38:16               Historia zmian [1]
  Sesja XXVI z dnia 27 czerwca 2013r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała Nr XXVI/159/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2012 rok i sprawozdania finansowego za 2012 rok (23 KB)

  Uchwała Nr XXVI/160/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok (25 KB)

  UCHWAŁA NR XXVI/161/13 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013. wraz z załącznikami (66 KB)

  UCHWAŁA NR XXVI/162/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2013 – 2018 wraz z załącznikami. (198 KB)

  UCHWALA NR XXVI/163/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzebieszew „ (24 KB)

  Uchwała Nr XXVI/164/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice (24 KB)

  Uchwała Nr XXVI/165/13 w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXIV/151/13 Rady Gminy Domaniewice z dnia 27 marca 2013 roku (23 KB)

  UCHWAŁA Nr XXVI/166/13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika. (27 KB)

  Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z załącznikami (510 KB)

  Dodany 2013-07-24 12:36:35 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1301
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-31 11:59:24               Historia zmian [2]
  Sesja XXVII z dnia 30 sierpnia 2013 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXVII/167/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013. wraz z załącznikami. (840 KB)

  UCHWAŁA NR XXVII/168/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2013 – 2018 wraz z załącznikiem (270 KB)

  UCHWAŁA Nr XXVII/169/2013 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Domaniewicach (140 KB)

  Uchwała Nr XXVII/170/13 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Domaniewice (156 KB)

  Uchwała Nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Domaniewice dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Domaniewice. (133 KB)

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-11-13 10:29:57 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1195
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-13 10:29:57               Historia zmian
  Sesja XXVIII z dnia 19 września 2013 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXVIII/172/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 września 2013 r. (211 KB)

  Dodany 2013-11-13 10:34:53 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1195
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-13 10:35:55               Historia zmian [1]
  Sesja XXIX z dnia 18 listopada 2013r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Uchwała Nr XXIX/174/13 Rady Gminy Domaniewice z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice. (24 KB)

  UCHWAŁA NR XXIX/175/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice (30 KB)

  UCHWAŁA NR XXIX/176/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (89 KB)

  UCHWAŁA NR XXIX/177/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment obszaru wsi Reczyce (1897 KB)

  UCHWAŁA NR XXIX/178/2013 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Domaniewice na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego (16 KB)

  Uchwała Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Domaniewice z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyboru ławnika do sądów powszechnych (22 KB)

  Uchwała Nr XXIX/ 180 /2013 Rady Gminy Domaniewice dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Domaniewice. (25 KB)

  Uchwała Nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Domaniewice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Lisiewice Duże, stanowiących własność Gminy Domaniewice. (25 KB)

  Uchwała Nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Domaniewice z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż stanowiących własność Gminy Domaniewice nieruchomości gruntowych położonych w Lisiewicach Dużych (25 KB)

   

   

  Dodany 2013-12-31 11:36:23 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 1225
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-31 11:46:05               Historia zmian
  Publikacja 2013-12-31 11:46:42
  Sesja XXIV z dnia 27 marca 2013r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXIV/145/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszaru wsi Krępa (1742 KB)

  UCHWAŁA NR XXIV/146/13 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013. wraz z załącznikami (66 KB)

  UCHWAŁA NR XXIV/147/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2013 – 2018 + objaśnienia i załączniki (151 KB)

  UCHWAŁA NR XXIV/148/13 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Domaniewice. (114 KB)

  UCHWAŁA NR XXIV/149/13 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032). (41 KB)

  Załącznik do uchwały XXJV-149-13 do Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Domaniewice na lata 2012-2015 (2037 KB)

  UCHWAŁA NR XXIV/150/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaniewice w 2013r. (51 KB)

  Uchwała Nr XXIV/151/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, stanowiącej własność Gminy Domaniewice nieruchomości gruntowej położonej w Domaniewicach. (24 KB)

  UCHWAŁA NR XXIV/153/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 (29 KB)

  UCHWAŁA NR XXIV/154/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Domaniewice na lata 2013-2015 (26 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-07-24 12:14:58 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1373
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-24 12:14:58               Historia zmian
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1648004 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij