Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Tablica ogłoszeń / DECYZJE ŚRODOWISKOWE
  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję , iż organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów inwentarskich na terenie istniejącej fermy drobiu realizowanego na działce nr ew. 805 obręb Skaratki w m. Skaratki gm. Domaniewice”. (451 KB)

   

  DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w miejscowości Skaratki gmina Domaniewice (402 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w miejscowości Skaratki gmina Domaniewice ” . (18 KB)

   

  Budowa obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie istniejącej fermy drobiu realizowanego na działce nr ew. 805 obręb Skaratki wieś Skaratki gmina Domaniewice. (471 KB)

   

  Budowa obiektów inwentarskich na terenie istniejącej fermy drobiu. (187 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania zawiadamiam że na wniosek z dnia 01.12.2017(data wpływu 06.12.2017)Pani Lidii Kaczmarek – Jagiełlo reprezentującej Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w miejscowości Skaratk (868 KB)

   

  Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 po rozpatrzeniu wniosku p. Łukasz Kostrzewy reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Emilię Krystek Dyrektora Biura Projektów Ekologicznych EkoProjekt z dnia 08.08.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew, gm. Domaniewice (87 KB)

   

  Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew (13 KB)

   

  Urząd Gminy w Domaniewicach informuje , iż RDOŚ w Łodzi wydał postanowienie Nr WOOŚ-I.4242.143.2016.MPw.8 z dnia 27 stycznia 2017 r o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew ”. (30 KB)

   

  Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia przebudowa lini 110kV (414 KB)

   

  DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew I wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca - elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działce nr ewid. 220/1 w obrębie Strzebieszew, gm. Domaniewice. (145 KB)

   

  DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew II wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca - elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działce nr ewid. 220/1,83/1 i 109 w obrębie Strzebieszew, gm. Domaniewice. (159 KB)

   

  DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - Określam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 277 obręb Strzebieszew, (247 KB)

   

  POSTANOWIENIE W sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. (122 KB)

   

  POSTANOWIENIE W sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. (121 KB)

   

  „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew I wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (76 KB)

   

  „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (77 KB)

   

  „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew I wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (32 KB)

   

  na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (31 KB)

   

  w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 277 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice.” (30 KB)

   

  DECYZJA Odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „na eksploatacji kopaliny – piasków i piasków ze żwirem , ze złoża „RECZYCE ”V położonego na gruntach w miejscowości Reczyce – działki 451/1 , 452 ,454 , 455 ,458 – obręb 5 Reczyce gm. Domaniewice powiat łowicki , woj .łódzkie (56 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na „Eksploatacji kopaliny –piasków i piasków ze żwirem ze złoża „RECZYCE V” położonego na gruntach w miejscowości Reczyce działki nr 451/1 ,452 ,454, 455,458 . (54 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew I wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (60 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (61 KB)

   

  Postanowienie na Budowie obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą , na terenie istniejącej fermy drobiu nr ew. działki 805 obręb Skaratki, gmina Domaniewice. (66 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2obręb Strzebieszew ”. (54 KB)

   

  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice.” (62 KB)

   

  Organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” (30 KB)

   

  Organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” (30 KB)

   

  Organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” (30 KB)

   

  Postanowienie polegającego na Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice. (67 KB)

   

  P O S T A N O W I E N I E NR 1/2016 - p o s t a n a w i a m Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice. (182 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania (38 KB)

  Dodany 2016-04-07 13:28:34 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 2798
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-25 14:36:26               Historia zmian [23]
  Publikacja 2016-04-07 13:29:03
  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA DZIAŁKI NR EW. 413 OBRĘB KRĘPA GMINA DOMANIEWICEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA DZIAŁKI NR EW. 413 OBRĘB KRĘPA GMINA DOMANIEWICE (192 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-05 12:50:33 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 2755
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-05 12:50:33               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-05 12:51:03
  POSTANOWIENIEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - „Wykorzystaniu infrastruktury stacji demontażu pojazdów na potrzeby prowadzenia miejsca przetwarzania pojazdów ciężarowych nr ew. działki 413 obręb Krępa gm. Domaniewice”. (104 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (38 KB)

   

  Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki. (148 KB)

   

  Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki. (147 KB)

   

  Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki (222 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykorzystaniu infrastruktury stacji demontażu pojazdów na potrzeby prowadzenia miejsca przetwarzania pojazdów ciężarowych nr ew. działki 413 obręb Krępa gm. Domaniewice”. (38 KB)

   

  Zgodnie z art. 10§ 1 KPA informuję , iż organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (80 KB)

   

  Zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuję , iż organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (80 KB)

   

  Zgodnie z art. 10§ 1 KPA informuję , iż organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (80 KB)

   

  O B W I E S Z C Z E N I E O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI INFORMACJI O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA - przedmiotem decyzji jest wydanie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (65 KB)

   

  O B W I E S Z C Z E N I E O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI INFORMACJI O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA - przedmiotem decyzji jest wydanie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (65 KB)

   

  O B W I E S Z C Z E N I E O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI INFORMACJI O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA -  przedmiotem decyzji jest wydanie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (65 KB)

   

  Zawiadamiam że w dniu 29.09.2015 został złożony wniosek inwestora – Gmina Domaniewice i zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej we wsi Skaratki nr działki ewidencyjnej 724 gmina Domaniewice. (47 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z dnia 10.05.2003 r z późniejszymi zm. / oraz art. 61 KPA (198 KB)

   

  P O S T A N O W I E N I E NR 6/2015 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (262 KB)

   

  Wójt Gminy Domaniewice postanawia podjąć, zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na ––„Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną ,drogową – budowlana z ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki . (38 KB)

  Dodany 2015-07-15 11:51:56 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 3812
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-01 09:44:18               Historia zmian [12]
  Publikacja 2015-07-15 11:53:37
  Postanowienie Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie o wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działkach nr : 1739 i 1740 w miejscowości Domaniewice gm. Domaniewice (35 KB)

   

  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji. (91 KB)

   

  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (233 KB)

   

  Decyzja - po rozpatrzeniu wniosku OSMAN TRADING Sp z o.o. Krępa 69 , 99- 434 Domaniewice p o s t a n a w i a m umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (43 KB)

   

  Postanowienie 0 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Postanawiam" Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I" wraz z infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną, drogową - budowlaną i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1146 i 942, obręb geodezyjny Skaratki (84 KB)

   

  Postanowienie 0 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Postanawiam: Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną, drogową - budowlaną i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1146 i 942, obręb geodezyjny Skaratki (84 KB)

   

  Postanowienie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Postanawiam: Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki IlI" wraz z infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną, drogową - budowlaną i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1146 i 942, obręb geodezyjny Skaratki (84 KB)

   

  Postanowienie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki (34 KB)

   

  Postanowienie dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki (34 KB)

   

  Postanowienie dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratk (34 KB)

   

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (72 KB)

   

   

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (72 KB)

   

   

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (72 KB)

   

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zespołu inwentarskiego hodowli bydła mlecznego na dz. nr 989/10,985/3 i 574 w miejscowości Krępa, gmina Domaniewice, powiat łowick, województwo łódzkie„ (32 KB)

   

   

  D e c y z j a Na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) p o s t a n a w i a m umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory z zapleczem biurowo (43 KB)

   

   

  P O S T A N O W I E N I E NR 6/2014 po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Gawlika, „Elektrownie Wiatrowe" Gawlik Spółka Cywilna z siedzibą w Łowiczu i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (225 KB)

   

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - na wniosek z dnia 10.12.2014 Sylwester Imiołek Krepa 56 , 99 – 434 Domaniewice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory z zapleczem biurowo – socjalnym o obsadzie maksymalnej 500 DJP na działce nr 989/10 w miejscowości Krępa, gmina Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie, w obszarze istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 989/10,985/3 i 574„ (227 KB)

   

   

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie generatora energii wiatrowej o mocy 1,25 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działkach o numerach ewidencyjnych 1735 ,1736 ,1737 , w miejscowości Domaniewice, gm. Domaniewice, ". (56 KB)

   

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) (239 KB)

   

   

  Postanowienie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (208 KB) 

  Dodany 2014-08-13 14:42:16 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5359
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-18 13:25:31               Historia zmian [10]
  Publikacja 2014-08-13 14:42:21
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29.05.2014 r. złożony w dniu 29.05.2014 r., uzupełniony 18.06.2014 r. przez Daftcode spółka z o.o., ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa (84 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-06-25 15:57:57 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5183
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-25 15:57:57               Historia zmian
  Publikacja 2014-06-25 15:58:02
  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, Zawiadamiam że na wniosek z dnia 10.02.2014/data wpływu 17.02.2014/ Kopalni Surowców Mineralnych KOSMIN Sp z. o.o. Dział Geologiczno – Górniczy ul. Maratońska 96 ,94 – 007 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody z dnia 30.09.2009 znak :GKP /7620/2/08/09 (224 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania. Zawiadamiam że na wniosek z dnia 10.02.2014/data wpływu 17.02.2014/ Kopalni Surowców Mineralnych KOSMIN Sp z. o.o. Dział Geologiczno – Górniczy ul. Maratońska 96 ,94 – 007 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody z dnia 14.02.2012r znak GKP 6220.1.2011/2012 (225 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania. Zawiadamiam że na wniosek z dnia 10.02.2014/data wpływu 17.02.2014/ Kopalni Surowców Mineralnych KOSMIN Sp z. o.o. Dział Geologiczno – Górniczy ul. Maratońska 96 ,94 – 007 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody z dnia 16.04.2013r. znak GKP 6220.1.2013 (224 KB)

   

  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 413 położonej we wsi Krępa, gmina Domaniewice. (210 KB)

   

  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" (186 KB)

   

  INFORMACJA dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" (242 KB) 

   

  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - Planowane przedsięwzięcie obejmuje odbudowę uszkodzonego obiektu mostowego nad rzeką Kalinówką w ciągu drogi powiatowej nr 2745E relacji Domaniewice-Skaratki. (197 KB)

  Dodany 2013-10-05 07:55:39 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5804
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-03-14 14:01:06               Historia zmian [5]
  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastruktura techniczną przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej nr ew. 413 w obrębie Krępa gmina Domaniewice. (53 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-08-01 13:24:48 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5650
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-01 13:24:48               Historia zmian
  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (132 KB)

  Planowane rozszerzenie zakresu przestrzennego przedsięwzięcia dotyczy trzech ob¬szarów: (163 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-19 12:53:20 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5757
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-19 12:53:20               Historia zmian
  P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Domaniewice 12.10.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (124 KB) 

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-10-17 17:19:02 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 6173
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-10-17 17:19:02               Historia zmian
  Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Domaniewice 06.06.2012r.

   

  Wójt Gminy Domaniewice 

  GKP 6220.2.2012

   

   

  DECYZJA

   

  Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 72 ust.1 pkt. 1 art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt. 4, art.82 oraz art.85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), a także § 3 ust. 1 pkt. 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pauliny i Łukasza małż. Kostrzewa, zam. Strzebieszew 6, 99-434 Domaniewice i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

   określam


  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina Domaniewice

   

  DECYZJA GKP 6220.2.2012 w sprawie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika (293 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-06-09 06:31:39 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 6362
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-09 06:31:39               Historia zmian
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  GKP.6220.2.2012.

   

   

  Domaniewice 14.02.2012r.

   

   

   

  OBWIESZCZENIE

   

   

  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

   

  Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego      (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam że na wniosek z dnia 13.02.2012r. wniesiony w dniu 13.02.2012 r. złożony przez Państwo Paulina i Łukasz Kostrzewa zam. Strzebieszew 6 , 99 – 434 Domaniewice  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 468 w m. Strzebieszew , gmina Domaniewice , powiat łowicki , województwo łódzkie”

  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

  Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Domaniewice ul. Główna 2, pokój 12, 99- 434 Domaniewice , w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

  Zgodnie z art. 51 ust .l pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001- POŚ oraz § 3 ust. 1 pkt. 102 - "chów lub hodowla zwierząt inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt.51 w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP inwentarza" Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U 213, poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zapytaniu o potrzebie oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25 , 90 – 113 Łódź i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Podrzeczna 24 ,99 – 400 Łowicz i uzgodnieniu z tymi organami.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

  Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § l doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

  Informacja na temat wniosku i innych dokumentów załączonych znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Domaniewice. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 800_1500

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaniewice www.domaniewice.bipst.pl  , wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Domaniewice ul. Główna 2, tablica ogłoszeń wsi Strzebieszew.

   Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (95 KB)

   

  Dodany 2012-02-16 11:22:10 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 6484
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-03-07 10:28:49               Historia zmian [1]
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Kopalnie Surowców Mineralnych \\Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" sp.z.o.o (117 KB)

  Charakterystyka przedsięwzięcia (153 KB)

  Dodany 2012-02-16 11:24:30 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 6320
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-16 11:26:21               Historia zmian [1]
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1712556 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij