Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Tablica ogłoszeń / DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję , iż organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów inwentarskich na terenie istniejącej fermy drobiu realizowanego na działce nr ew. 805 obręb Skaratki w m. Skaratki gm. Domaniewice”. (451 KB)

 

DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w miejscowości Skaratki gmina Domaniewice (402 KB)

 

ZAWIADOMIENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w miejscowości Skaratki gmina Domaniewice ” . (18 KB)

 

Budowa obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie istniejącej fermy drobiu realizowanego na działce nr ew. 805 obręb Skaratki wieś Skaratki gmina Domaniewice. (471 KB)

 

Budowa obiektów inwentarskich na terenie istniejącej fermy drobiu. (187 KB)

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania zawiadamiam że na wniosek z dnia 01.12.2017(data wpływu 06.12.2017)Pani Lidii Kaczmarek – Jagiełlo reprezentującej Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w miejscowości Skaratk (868 KB)

 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 po rozpatrzeniu wniosku p. Łukasz Kostrzewy reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Emilię Krystek Dyrektora Biura Projektów Ekologicznych EkoProjekt z dnia 08.08.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew, gm. Domaniewice (87 KB)

 

Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew (13 KB)

 

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje , iż RDOŚ w Łodzi wydał postanowienie Nr WOOŚ-I.4242.143.2016.MPw.8 z dnia 27 stycznia 2017 r o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew ”. (30 KB)

 

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia przebudowa lini 110kV (414 KB)

 

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew I wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca - elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działce nr ewid. 220/1 w obrębie Strzebieszew, gm. Domaniewice. (145 KB)

 

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew II wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca - elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działce nr ewid. 220/1,83/1 i 109 w obrębie Strzebieszew, gm. Domaniewice. (159 KB)

 

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - Określam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 277 obręb Strzebieszew, (247 KB)

 

POSTANOWIENIE W sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. (122 KB)

 

POSTANOWIENIE W sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. (121 KB)

 

„Budowie Elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew I wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (76 KB)

 

„Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (77 KB)

 

„Budowie Elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew I wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (32 KB)

 

na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (31 KB)

 

w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 277 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice.” (30 KB)

 

DECYZJA Odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „na eksploatacji kopaliny – piasków i piasków ze żwirem , ze złoża „RECZYCE ”V położonego na gruntach w miejscowości Reczyce – działki 451/1 , 452 ,454 , 455 ,458 – obręb 5 Reczyce gm. Domaniewice powiat łowicki , woj .łódzkie (56 KB)

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na „Eksploatacji kopaliny –piasków i piasków ze żwirem ze złoża „RECZYCE V” położonego na gruntach w miejscowości Reczyce działki nr 451/1 ,452 ,454, 455,458 . (54 KB)

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew I wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (60 KB)

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (61 KB)

 

Postanowienie na Budowie obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą , na terenie istniejącej fermy drobiu nr ew. działki 805 obręb Skaratki, gmina Domaniewice. (66 KB)

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2obręb Strzebieszew ”. (54 KB)

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice.” (62 KB)

 

Organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” (30 KB)

 

Organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” (30 KB)

 

Organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” (30 KB)

 

Postanowienie polegającego na Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice. (67 KB)

 

P O S T A N O W I E N I E NR 1/2016 - p o s t a n a w i a m Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice. (182 KB)

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania (38 KB)

Dodany 2016-04-07 13:28:34 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 2799
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-06-25 14:36:26               Historia zmian [23]
Publikacja 2016-04-07 13:29:03
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1712556 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij