Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Pomoc społeczna
500+Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
           
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przyznawane jest na dzieci  do dnia ukończenia przez  nie 18. roku życia.   Pierwszy okres, na które ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016r. i kończy 30 września 2017r. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.  

            Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Na drugie i kolejne dziecko w/w świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00zł netto na osobę, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200,00 zł netto.  

            Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Osoby samotnie wychowujące dziecko nie będą musiały mieć zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od jego rodzica.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać w okresie od 1 kwietnia 2016 r .
do 1 lipca 2016 r.
w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Domaniewicach tj. pokój nr 4 Urzędu Gminy w Domaniewicach.

Jeżeli rodzina pobiera w GOPS w Domaniewicach   zasiłek rodzinny bądź świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składa sam wniosek bez żadnych załączników.
Jeżeli rodzina NIE pobiera w tut. GOPS zasiłku rodzinnego bądź świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wniosku należy załączyć:

1)     zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;
2)     oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a)     wysokości dochodu,
b)     wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c)     wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d)     wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e)     wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
3)     zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
a)     zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b)     prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c)     orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d)     inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
11. Wniosek i załączniki do wniosku określone mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

4) wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3.

Osoby, które złożą wnioski w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w w/w terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.
  Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub

pieczy zastępczej,

  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na własne dziecko
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.


 W przypadku gdy osoba marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/

             Załączniki 500 plus

Załącznik nr 1W - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (1641.37kB)

Załącznik nr 2W - Oświadczenie członaka rodziny o dochodach (921.17kB)

Załącznik nr 3W - Oświadczenie członaka rodziny rozliczającego się na podstawie o zryczałtowanycm podatku dochodowym (141.55kB)

Załącznik nr 4W - Oświadczenie członaka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego (114.25kB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-03-15 11:44:40 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1873
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-03-15 11:44:40               Historia zmian
Publikacja 2016-03-15 11:44:52
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1712556 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij