Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Tablica ogłoszeń / Ogłoszenia, komunikaty.
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkursy na stanowiska:Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkursy na stanowiska:

 

 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach,
  ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice

 2. Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Władysława St. Reymonta w Domaniewicach,
  ul. Głowna 13a, 99-434 Domaniewice

 

I. Do konkursu może przystąp osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.) tj.:

 

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

  1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

  2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

  4. uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

  5. spełnia warunki zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  6. nie b karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną, o krej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. , poz. 572, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

  7. nie b skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

  9. nie b karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
   o odpowiedzialnci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z źn. zm.);

 

2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

- w przypadku szkoły:

ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1. ppkt od 2) do 9);

- w przypadku gimnazjum:

ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1. ppkt od 2) do 9);

 

3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

- jest zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
z 2014r., poz. 167), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

 

4. osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

 • ukończa studia magisterskie,

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 • ma pełną zdolność do czynnci prawnych i korzysta z praw publicznych,

 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 • spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2), 5), 7) i 9).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szky,

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

 3. życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczelnci informac o:

  • stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo

  • stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 4. oryginy lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o krym mowa w pkt. 3,

 5. oryginy lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
  z
  zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,

 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy s postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 8. oświadczenie, że kandydat nie b skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie, że kandydat nie b karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o krym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

 

 

 1. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o krym mowa w art. 7 ust. 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczstwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1388) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

 2. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kop aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem
  w przypadku nauczyciela,

 3. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 4. oświadczenie, że kandydat nie b karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
  z 2012 r., poz. 572, z źn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 5. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynnci prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z źn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały podwyższych dokumentów.

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

- Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicachlub „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Władysława St. Reymonta w Domaniewicach” w terminie do 07.05.2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Domaniewice, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice w godzinach jego pracy lub za pośrednictwem poczty z zastrzeżeniem, że oferta powinna wpłynąć do Urzędu Gminy Domaniewice w terminie do dnia 07.05.2014r.

 

Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Domaniewice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Domaniewice – tel. 46 838 35 22.

Dodany 2014-04-22 10:57:14 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 16666
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2014-04-22 10:58:18               Historia zmian
Publikacja 2014-04-22 10:58:23
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1674827 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij