Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Gospodarka nieruchomościami / Ogłoszenia o przetargach
Sprzedaż nieruchomości w Domaniewicach, Reczycach i Skaratkach pod RogóźnoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS


 

 

Wójt Gminy Domaniewice

ogłasza nieograniczony

 

VIII przetarg na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości  położonych w Domaniewicach

 

Lp.

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza  

w zł (brutto)

Wadium

w zł.

(brutto)

1.

1605/3

27200

949

46.400,00

4.600,00

2.

1605/5

27200

984

48.100,00

4.800,00

3.

1605/6

27200

971

48.800,00

4.900,00

4.

1605/9

27200

972

       48.900,00

4.900,00

5.

1605/11

38785

1874

73.900,00

7.400,00

6.

1605/12

38785

1890

74.500,00

7.500,00

 

Terminy poprzednich przetargów na sprzedaż w/w nieruchomości: 10 sierpnia 2010r.,18 października 2010r., 29 marca 2011r., 07 czerwca 2011r., 14 września 2011r, 22 listopada 2011, 28 lutego 2012r.

 

VII przetarg na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości położonej w Domaniewicach

 

Lp.

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza  

w zł (brutto)

Wadium

w zł.

(brutto)

1.

 

1605/4

27200

971

48.800,00

5.000,00

 

Termin poprzednich przetargów na sprzedaż w/w nieruchomości : 18 października 2010r., 29 marca 2011r., 07 czerwca 2011r., 14 września 2011r., 22 listopada 2011r, 28 lutego 2012r.

 

1. Działki nr 1605/11 i nr 1605/12 obciążone są nieodpłatną i ustanowioną na czas nieokreślony służebnością przesyłu. Poza tym nieruchomości wolne są od nieujawnionych w księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice przedmiotowe działki położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Posiadają dostęp do dróg publicznych, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

Nieruchomości sąsiadują z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenami użytkowanymi rolniczo i terenami PKP.

 

III przetarg na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położnej w Reczycach:

 

Lp.

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza  

w zł (brutto)

Wadium

w zł.

(brutto)

1.

 

97

LD1O/00041081/6

1200

8.320,00

800,00

Nieruchomość gruntowa, sąsiadująca z terenami użytkowanymi rolniczo. Działka ma kształt znacznie wydłużonego czworokąta, średnia szerokość działki wynosi ok. 14 m. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. W drodze przebiega sieć energetyczna. W rejestrze gruntów działka sklasyfikowana jako R kl. V i Br/R – kl. V . Na gruncie brak zabudowań, aktualnie działka użytkowana rolniczo. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/162/06 Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 sierpnia 2006r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 325, poz. 2516 z 21.09.2006r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach urbanistycznych oznaczonych symbolami: 5.25.KD –D – tereny dróg publicznych, 5.27.RMu -  60 m w głąb od krawędzi jezdni ulicy lokalnej - tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo- usługową.

W pozostałej części planu brak.

Nieruchomość wolna jest od nieujawnionych księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.

 

II przetarg na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, miejscowości Skaratki pod Rogóźno

Lp.

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza  

w zł (brutto)

Wadium

w zł.

(brutto)

1.

 

730/1

LD1O/00041451/1

1600

39.200,00

3.900,00

 

.Nieruchomość zabudowana jest  :

- murowano-drewnianym, parterowym budynkiem mieszkalnym, krytym eternitem,

- pozostałością po murowanym budynku gospodarczym,.

Powyższe zabudowania ze względu na zły stan techniczny kwalifikują się do rozbiórki.

Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy zagrodowej i terenami użytkowanymi rolniczo. Działka ma dobry kształt wydłużonego czworokąta .Posiada dostęp do sieci energetycznej i  do drogi bitumicznej. Aby zapewnić dostęp do wody konieczne jest wykonanie przyłącza o długości ok. 200 m.

 Dla przedmiotowej działki nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice działka położona jest na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów.

 W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako użytki rolne kl. IVb oraz użytki rolne zabudowane kl. IVb i kl.VI. Wójt Gminy Domaniewice w dniu 02 marca 2012r. wydał decyzję nr 1/12 o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki. Decyzją tą ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, budynku usługowego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Nieruchomość wolna jest od nie ujawnionych w księdze wieczystej

3. Przetarg odbędzie się w dniu 28  sierpnia  2012r. w budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach, w kolejności podanej niżej:

godz. 9.00 -  działka nr 97 i działka nr 730/1

godz. 10.00 – działki nr 1605/3, nr 1605/4, nr 1605/5, 1605/6

godz. 12.00 – działki  nr 1605/9, nr 1605/11, nr 1605/12

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w podanej wyżej wysokości, najpóźniej w dniu 23 sierpnia 2012r. na konto Urzędu Gminy w Domaniewicach  BSZŁ O/Domaniewice 52 9288 1037 1980 0329 2000 0040. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Urzędu.

 

5. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

6. Wadium wniesione przez uczestnika,  który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium.

 

7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

8. Osoby biorące udział w przetargach obowiązane są do:

a)  zapoznania się z regulaminem przetargu oraz przedmiotem przetargu

b) do okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowód wniesienia wadium

- osoby fizyczne – dowód tożsamości

- osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru , stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji.

9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będących przedmiotem przetargów wymaga takiego zezwolenia.

 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

11. Bliższych informacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, pok. nr 1, tel.46 838-35-22, 46 830-17-74

Sprawą zajmują się:
Dodany 2012-07-19 10:19:23 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 16069
Autor dokumentu: Małgorzata Trojanowska
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2012-07-19 10:19:23               Historia zmian
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1711188 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij