Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - klauzule informacyjne
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Gospodarka nieruchomościami / Ogłoszenia o przetargach
Sprzedaż nieruchomości w Reczycach i Skaratkach - 15 maja 2012r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Wójt Gminy Domaniewice

ogłasza nieograniczone przetargi ustne na  sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice

 

 

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położnej w Reczycach:

 

Lp.

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza  

w zł (brutto)

Wadium

w zł.

(brutto)

1.

 

97

LD1O/00041081/6

1200

10.400,00

1.000,00

Nieruchomość gruntowa, sąsiadująca z terenami użytkowanymi rolniczo. Działka na kształt znacznie wydłużonego czworokąta, średnia szerokość działki wynosi ok. 14 m. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. W drodze przebiega sieć energetyczna. W rejestrze gruntów działka sklasyfikowana jako R kl. V i Br/R – kl. V . Na gruncie brak zabudowań, aktualnie działka użytkowana rolniczo. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/162/06 Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 sierpnia 2006r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 325, poz. 2516 z 21.09.2006r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach urbanistycznych oznaczonych symbolami: 5.25.KD –D – tereny dróg publicznych, 5.27.RMu -  60 m w głąb od krawędzi jezdni ulicy lokalnej - tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo- usługową.

W pozostałej części planu brak.

Nieruchomość wolna jest od nieujawnionych w księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.

Termin poprzedniego przetargu na sprzedaż w/opisanej nieruchomości: 28 lutego 2012r.

 

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Domaniewice zabudowanej nieruchomości  położonej w obrębie ewidencyjnym Skaratki, miejscowość Skaratki pod Rogóźno, oznaczonej numerem ewidencyjnym:

 

Lp.

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza  

w zł (brutto)

Wadium

w zł.

(brutto)

1.

 

730/1

LD1O/00041451/1

1600

49.000,00

5.000,00

 

.Nieruchomość zabudowana jest  :

- murowano-drewnianym, parterowym budynkiem mieszkalnym, krytym eternitem,

- pozostałością po murowanym budynku gospodarczym,.

Powyższe zabudowania ze względu na zły stan techniczny kwalifikują się do rozbiórki.

Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy zagrodowej i terenami użytkowanymi rolniczo. Działka ma dobry kształt wydłużonego czworokąta .Posiada dostęp do sieci energetycznej i  do drogi bitumicznej. Aby zapewnić dostęp do wody konieczne jest wykonanie przyłącza o długości ok. 200 m.

 Dla przedmiotowej działki nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice działka położona jest na obszarach rolniczej przestrzenni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów.

 W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako użytki rolne kl. IVb oraz użytki rolne zabudowane kl. IVb i kl.VI. Wójt Gminy Domaniewice w dniu 02 marca 2012r. wydał decyzję nr 1/12 o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki. Decyzją tą ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, budynku usługowego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Nieruchomość wolna jest od nie ujawnionych w księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.

 

3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2012r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach, w kolejności podanej wyżej.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w podanej wyżej wysokości, najpóźniej w dniu 10 maja 2012r. na konto Urzędu Gminy w Domaniewicach  BSZŁ O/Domaniewice 52 9288 1037 1980 0329 2000 0040. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Urzędu.

 

5. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

6. Wadium wniesione przez uczestnika , który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium.

 

7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

8. Osoby biorące udział w przetargach obowiązane są do:

a)  zapoznania się z regulaminem przetargu oraz przedmiotem przetargu

b) do okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowód wniesienia wadium

- osoby fizyczne – dowód tożsamości

- osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru , stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji.

9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będących przedmiotem przetargów wymaga takiego zezwolenia.

 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

11. Bliższych informacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, pok. nr 1, tel.46 838-35-22, 46 830-17-74

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2012-04-03 12:32:18 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 15607
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2012-04-03 12:32:18               Historia zmian
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1647430 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij