Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Tablica ogłoszeń / Ogłoszenia, komunikaty.
Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Tworzenie warunków  sprzyjających  rozwojowi sportu na terenie gminy Domaniewice zmierzających do  osiągnięcia celu publicznego  określonego  w Uchwale  NR  III/12/10 Rady Gminy  Domaniewice z dnia  30 grudnia 2010r. w sprawie  określenia  warunków                 i trybu finansowania zadania własnego, polegającego  na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych  sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Domaniewice – „ciągła poprawa  warunków uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz podnoszenie poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach  sportowych” :                             
1. piłka nożna
2. piłka siatkowa
3. łyżwiarstwo szybkie, SHORTACK – TRCK oraz lekkoatletyka
Na w/w zadanie przeznaczono kwotę  55.000,00 zł.
  Podmiot ubiegający się o dotację winien przedstawić ofertę zawierającą :
1. dane podmiotu ubiegającego się o dotację:
a) pełna nazwa podmiotu i jego adres,
b) status prawny podmiotu,
c) przedmiot i zakres działania podmiotu,
d) nazwa banku obsługującego podmiot i numer rachunku bankowego,
e) telefon kontaktowy;

2. opis zadania:
a) nazwa i cel zadania,
b) miejsce i termin realizacji zadania,
c) sposób wykonania zadania,
d) zakładane rezultaty realizacji zadania,
e) charakterystyka uczestników zadania,
f) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących                  na możliwość wykonania zadania;
 
3.  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania:
a) całkowity koszt realizacji zadania,
b) wielkość wnioskowanej dotacji,
c) wielkość środków własnych podmiotu;

4. załączniki, w tym:
a) aktualny wyciąg z KRS lub z ewidencji właściwej dla danej formy organizacyjnej podmiotu,
b) kserokopia statutu podmiotu,
c) kserokopia sprawozdania finansowego i sprawozdanie z działalności za ostatni rok,
d) oświadczenie podmiotu, że nie działa w celu osiągnięcia zysku;

5. podpisy osób reprezentujących podmiot, upoważnionych do składania oświadczeń woli.
 
Oferty  należy złożyć w terminie do dnia 29 lutego 2012 roku w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniewicach.

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2012-02-07 14:09:37 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 20855
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2012-02-07 14:09:37               Historia zmian
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1711682 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij