Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Zagospodarowanie przestrzenne / Obwieszczenia
Obwieszczenie CzatolinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

GKP.6220.1.2011

Domaniewice, dn. 31.10.2011 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 18.10.2011/data wpływu 21.10.2011/ r., Kopalni Surowców Mineralnych KOSMIN Sp.z.o.o.                  ul. Maratońska 96 ,94 – 007 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu zakresu przestrzennego wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Czatolin” metodą odkrywkowa na dodatkowe obszary zlokalizowane w obrębie Reczyce, planowane do włączenia do ustanowionego obszaru i terenu górniczego „Czatolin I” zlokalizowanego w Reczycach / gmina Domaniewice, powiat łowicki ,województwo łódzkie/

Projektowane przedsięwzięcie dotyczy powiększenia zasięgu przestrzennego wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasku i piasku ze żwirem – CZATOLIN , poprzez otwarcie nowych pól eksploatacyjnych w poszerzonych granicach obszaru górniczego CZATOLIN I.

Projektowana działalność górnicza będzie również z kontynuacją dotychczasowej eksploatacji złoża w granicach uprzednio ustanowionego obszaru górniczego CZATOLIN I.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach , pokój nr 12 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łowiczu  oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w Urzędzie Gminy w Domaniewicach pokój nr 12/.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)  oraz art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaniewice- w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na  tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia inwestycji /Reczyce/.

Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

 

 

 


 

 

 

Dodany 2004-09-22 14:19:14 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 9654
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2011-10-31 11:50:08               Historia zmian [2]
Publikacja 2014-12-19 11:18:58
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1711682 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij