Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl

Poprzednia wersja wiadomości 1666

Autor zmianData
Wanda Golan2004-10-29
08:26:12
Treść wiadomości

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie ustawę o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r.  /Dz.U.Nr  64 poz.414 z 1998r. z późn.zm./

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez gminy, należą:

·  prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia  o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki

·  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych

·  przyznawanie pomocy rzeczowej

·  przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie

·  przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie

·  inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy, należy:

·  udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

·  organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i lkubów  środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych

·  świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania

·  udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczeniazdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

·  udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

·  praca socjalna

·  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

Zadania zlecone gminie obejmują:

1.przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

2.przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych

3.opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione do niektórych świadczeń

4.opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

5.przyznanie i wyplacanie zasilku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

6.przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego

7.świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

8.organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocowych

9. zadania wynikające z rzadowychprogramów pomocy społecznejbądź innych ustaw, mających na celuochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu  odpowiednich środków

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umozliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

pomocyspołecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

1.    ubóstwa

2.    sieroctwa

3.    bezdomności

4.    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietnosc

5.    bezrobocia

6.    niepełnosprawności

7.    dlugotrwałej choroby

8.    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

9.    alkoholizmu lub narkomanii

10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

11. klęski żywiołowej lub ekologicznej

            Zadania z  zakresu pomocy społecznej, na terenie gminy  realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie powiatu, powołano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. Obsługuje ono  również  teren  gminy Domaniewice w  zakresie swoich zadań ustawowych, w tym pomoc osobom niepełnosprawnych. Przy PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

 

 Informację opracowała:Barbara Szymajda (20.10.2004r.)              Informację wprowadziła: Wanda Golan(29.10.2004r.)

Opis dokonanych zmian
korekta układu tekstu
Powrót
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1713397 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij